آمادگی جهت ازدواج

آمادگی جهت ازدواج

 

 آمادگی افراد برای ازدواج در 6 حیطه باید مورد بررسی قرار بگیرد :

آمادگی هیجانی و توانایی کنترل هیجان

آمادگی روانشناختی

آمادگی اقتصادی و توانمندی تأمین معاش و عقل معاش شخص

آمادگی اجتماعی و برقراری روابط اجتماعی، چرا که پس از ازدواج روابط انسان حداقل دو برابر خواهد شد و به همین دلیل توانمندی‌های ارتباط اجتماعی لازم دارد

همچنین آمادگی جسمی و جنسی یکی از نیازهای افراد در زمان ازدواج است 

و در آخر مهارت‌های فرد برای زندگی مشترک نظیر ارتباط کلامی و حل مسأله و بحران‌ها و مشکلات است.