قومیت متفاوت و ازدواج

قومیت متفاوت و ازدواج

اهمیت تفاوت فرهنگی ناشی از قومیت متفاوت و ازدواج

اختلافات فرهنگی همیشه مهم هستند اما نکته مهم این است که این اختلافات چقدر هستند و تا چه حد می‌توانند در رابطه مشکل ایجاد کنند. تفاوت فرهنگی به این معنا نیست که شما در دو جای مختلف به دنیا آمد‌اید، بلکه این اختلاف ابعاد بیشتری دارد. این اختلافات در همه ابعاد زندگیتان رخنه می‌کند؛ از عقاید مذهبی گرفته تا مسایل اجتماعی، فکری، سبک روحی – عاطفی‌تان، ارزش‌ها، نحوه پرورش و بزرگ کردن فرزندانتان، سنت‌ها و غیره. البته این به این معنا نیست که یک زوج باید در مورد هرچیزی با هم اتفاق نظر داشته باشند و تجاربشان در زندگی هم مانند هم باشد. اما برای این اختلافات حد و مرزی وجود دارد که اگر از این حد و حدود فراتر برود باعث به وجود آمدن تنش‌های زیادی می‌شود و دیگر داشتن رابطه هماهنگ تا حدودی ناممکن خواهد بود.

در دوران نامزدی نگاهی صادقانه به این مسایل بیندازید و امید بر این است که در این دوران به توافق‌هایی برسید که چگونه سوابق و پیشینه فرهنگی‌تان را در هم بیامیزید که هر دو از توافق حاصل شده رضایت داشته باشید.
  • نظرات و دیدگاه خود و همسر آینده‌تان را بررسی کنید و ببینید که تفاوت‌ها در چه حدی است؟
  • ببینید که شما و یا او حاضر به پذیرش دیدگاه طرف مقابل هستید یا خیر؟ البته پذیرش به معنی آن نیست که عقیده خود را نادیده بگیرید، به ویژه عقایدی که هویت تان را نشانه می‌رود. تغییرات جزیی می‌تواند کمک کننده باشد و البته لازم است ایشان هم چنین دیدگاهی داشته باشند.
  • شما تا چه حد تمایل دارید به دیدگاه‌های همدیگر احترام بگذارید؟
  • مواردی را که با هم به توافق نمی‌رسید، چک کنید و ببینید تا چه حد برایتان اهمیت دارد؟ می‌توانید از خواسته‌تان چشم بپوشید و تابع نظر و ارزش‌های او شوید، بدون آن که متحمل رنجی طولانی در زندگی‌تان شوید؟
  • با اینکه خیلی سخت است راجع به چیزهایی که ناراحتتان می‌کند صحبت کنید، شهامت این را پیدا کنید که درباره آنها با نامزدتان صحبت کنید و چنانچه بعد از صحبت کردن متوجه شدید که نمی‌توانید از پس این همه تفاوت فرهنگی بربیایید و باهم به توافق برسید، چه بهتر که همین حالا متوجه آن بشوید نه بعد از ازدواج و به دنیا آوردن چند فرزند.
  • اگر هنگام ازدواج با خانواده‌ای با قومیت متفاوت مواجه هستید و والدین شما با این ازدواج موافق نیستند تحقیق بیشتر را مدنظر قرار دهید. در این راستا می‌توانید از كسانی كه حرفشان در والدین شما تأثیر دارد استفاده كنید و آنها را «واسطه» قرار دهید و نظرات خود را به آنها انتقال دهید. توجه داشته باشید اشكال تراشی‌های بزرگترها در این باره، از سر دلسوزی است.
 
عکس مراسم ازدواج ترکمن ها ، قومیت متفاوت و ازدواج ، تفاوت های فرهنگی