باور نادرست

باور نادرست


حواسمان باشد که ازدواج، راهی برای فرار از مشکلات خانوادگی نیست .

ازدواج جریانی است برای تکامل و اوج ،نه رفتاری برای فرار از مشکلات
بی تردید اگر در ازدواج دچار ناکامی شوید و دیگران را مقصر بدانید،دیگران خود را مسئول ازدواج نافرجام شما نمیدانند.
شایسته است که تا شواهد کافی از رضایت بخش بودن ازدواجتان جمع آوری نکردید،ازدواج نکنید.