افراد نامناسب جهت ازدواج

افراد نامناسب جهت ازدواج

افرادی که برای ازدواج مناسب نیستند

 

✅افرادی که قول می دهند وبه آ ن عمل نمی کنند.
✅افراد فراموشکار
✅افراد مساحمه کار که دائما کارها را به تعویق می اندازند.
✅افرادی که نمی توان روی آ نها حساب کرد چراکه درگذشته به دفعات مارا مأیوس کرده‌اند.
✅افرادغیرقابل اتکا