مشاوره گروهی

مشاوره گروهی

جلسه مشاوره گروهی مورخه 27 تیرماه 96 

استاد مشاور سرکار خانم دکتر هنرپروران

موضوع جلسه : خطاهای ازدواج